T-Shirt : Buy 1 Get 1 FREE : For 390 THB
Polo & Shirts & Pants : Buy 1 Get 1 FREE : For 590 THB

 เงื่อนไขโปรโมชัน

• เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
• สินค้าฟรีจะต้องราคาเท่ากันหรือน้อยกว่าตัวแรกที่ซื้อเท่านั้น
• รายการสินค้าโปรโมชั่น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆ
• ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าที่ร่วมรายการหากลูกค้าสั่งซื้อผ่าน AIIZ.COM ดูรายละเอียดเงื่อนไข การเปลี่ยนและคืนสินค้า
• เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการและสินค้ามีจำนวนจำกัด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563