Bamboo Premium 3D Mask
Muslin Fabric Mask : Buy 3 For 149 THB
เงื่อนไขโปรโมชัน
• รายการสินค้าโปรโมชั่น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆ
• ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าที่ร่วมรายการหากลูกค้าสั่งซื้อผ่าน AIIZ.COM ดูรายละเอียดเงื่อนไข การเปลี่ยนและคืนสินค้า
• เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการและสินค้ามีจำนวนจำกัด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563