HOW-TO-RETURN.png
returns_page-(1).png

 

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

กรณีสินค้า AIIZ ในร้านค้าออนไลน์ที่จัดส่งภายในประเทศ

1. การเปลี่ยน/คืนสินค้าทำได้ใน 30 วันนับจากวันที่ระบุบนใบเสร็จรับเงิน และเป็นดุลยพินิจของ AIIZ การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และใบคืนสินค้าบริเวณด้านล่างของใบเสร็จรับเงินที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วมาด้วยทุกครั้ง AIIZ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าและคืนเงิน หากเอกสารไม่ครบถ้วน

หมายเหตุ เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 การเปลี่ยน/คืนสินค้าที่หน้าร้าน สามารถดำเนินการได้เมื่อร้านค้ากลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติ

2. สินค้าที่คืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีบรรจุภัณฑ์สมบูรณ์ และมีป้ายติดครบถ้วน สินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือการซักแล้วไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้
3. สามารถเปลี่ยนได้ทั้งไซส์ สี และรุ่นของสินค้า หากร้านค้าไม่มีรุ่น สี หรือไซส์ที่ต้องการเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นที่ราคาเท่ากันหรือสูงกว่าได้ โดยต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม ทั้งนี้ AIIZ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนต่างเป็นเงินสด
4. คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้าน AIIZ ทุกสาขา ยกเว้นเคาน์เตอร์ AIIZ ในห้างสรรพสินค้า
5. กรณีการคืนสินค้า เพื่อป้องกันการสูญหายหรือความล่าช้าในการจัดส่ง เราแนะนำให้ใช้บริการจัดส่งแบบ ลงทะเบียนหรือแบบ EMS เท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง
6. สินค้าที่ส่งคืน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการคืนเงิน และAIIZ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าจาก AIIZ ถึงคุณได้
7. หาก AIIZ ตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนมาทางไปรษณีย์และพบว่าไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่ AIIZ จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าทันที โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี

สินค้าที่เปลี่ยน/คืนไม่ได้
1. สินค้าที่ระบุ “Clearance sale” หรือ "สินค้าจัดโปรโมชั่นพิเศษ" จะไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้
2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยมีป้ายราคาติดอยู่ (ต้องไม่มีการแกะป้ายรหัสและราคาของสินค้า) และยังไม่ผ่านการซัก
3. สินค้าประเภทหน้ากากผ้า ชุดชั้นใน ถุงเท้า และสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์  ที่เปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี เพื่อสุขอนามัย 
4. สินค้าที่เปลี่ยน/คืน ต้องไม่มีคราบสกปรกที่เกิดจากการลองสินค้า  หรือ สินค้าใส่แล้ว , แกะ, มีการซัก, ทำให้เกิดชำรุด  ไม่รับเปลี่ยนคืนทุกชนิด
5. สินค้าที่ได้รับของสมนาคุณ หรือใช้โค้ดส่วนลดไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง แต่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้านค้า AIIZ ทุกสาขา
6. สินค้าที่มีการขายเป็นแพ็คคู่หรือเซต ไม่สามารถคืนสินค้าบางส่วนได้ หากลูกค้าต้องการส่งคืน กรุณาคืนสินค้าทั้งหมดตามจำนวนที่ระบุตามเงื่อนไขของสินค้า
7. ค่าจัดส่งพัสดุกรณีคืนสินค้า ผู้ส่งคืนจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
8. AIIZ ขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า AIIZ Online call center
2. แจ้งสาเหตุกับทางฝ่ายบริการลูกค้าถึงรายละเอียดสินค้า แนบรูป และสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า
3. รอการประสานงานจากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
4. หลังได้รับการยืนยันการเปลี่ยนแล้ว ส่งพัสดุคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือแบบ EMS พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง และระบุสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนให้ชัดเจน
    (โปรดเก็บหมายเลขติดตามการจัดส่งบนพัสดุที่ไปรษณีย์ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจาก AIIZ ไม่รับผิดชอบสูญหาย)
    ส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมาที่ AIIZ ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ :
 
คลังสินค้า   DC    (เปลี่ยนสินค้า E-Commerce , Order No. กรุณาระบุ)
    222/5-9 ซอยกิ่งแก้ว 33 ถนนกิ่งแก้ว
        ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10450
เบอร์ติดต่อ = 02-022-7100

กรณีสินค้า AIIZ ในร้านค้าออนไลน์ที่จัดส่งไปต่างประเทศ
ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในทุกกรณี

1. การคืนสินค้าทำได้ใน 45 วันนับจากวันที่ระบุบนใบเสร็จรับเงิน และเป็นดุลยพินิจของ AIIZ การคืนสินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และใบคืนสินค้าบริเวณด้านล่างของใบเสร็จรับเงินที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาด้วยทุกครั้ง AIIZ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าและคืนเงิน หากเอกสารไม่ครบถ้วน
2. สินค้าที่คืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีบรรจุภัณฑ์สมบูรณ์ และมีป้ายติดครบถ้วน สินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือการซักแล้วไม่สามารถคืนได้
3. กรณีการคืนสินค้า เพื่อป้องกันการสูญหายหรือความล่าช้าในการจัดส่ง เราแนะนำให้ใช้บริการจัดส่งแบบ ลงทะเบียนเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง
4. AIIZ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าและค่าภาษีนำเข้าในการส่งสินค้าจาก AIIZ ถึงคุณได้
5. คุณจะต้องผิดชอบค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า ค่าศุลกากร และค่าภาษีนำเข้าด้วยตนเอง
6. สินค้าที่ส่งคืน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการคืนเงิน และAIIZ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าจาก AIIZ ถึงคุณได้
7. หาก AIIZ ตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนและพบว่าไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่ AIIZ จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าทันที โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี

สินค้าที่คืนไม่ได้
1. สินค้าที่ระบุ “Clearance sale” หรือ "สินค้าจัดโปรโมชั่นพิเศษ" จะไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้
2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยมีป้ายราคาติดอยู่ (ต้องไม่มีการแกะป้ายรหัสและราคาของสินค้า) และยังไม่ผ่านการซัก
3. สินค้าประเภทหน้ากากผ้า ชุดชั้นใน ถุงเท้า และสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์  ที่เปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี เพื่อสุขอนามัย 
4. สินค้าที่เปลี่ยน/คืน ต้องไม่มีคราบสกปรกที่เกิดจากการลองสินค้า  หรือ สินค้าใส่แล้ว , แกะ, มีการซัก, ทำให้เกิดชำรุด  ไม่รับเปลี่ยนคืนทุกชนิด
5. สินค้าที่ได้รับของสมนาคุณ หรือใช้โค้ดส่วนลดไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง แต่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้านค้า AIIZ ทุกสาขา
6. สินค้าที่มีการขายเป็นแพ็คคู่หรือเซต ไม่สามารถคืนสินค้าบางส่วนได้ หากลูกค้าต้องการส่งคืน กรุณาคืนสินค้าทั้งหมดตามจำนวนที่ระบุตามเงื่อนไขของสินค้า
7. ค่าจัดส่งพัสดุกรณีคืนสินค้า ผู้ส่งคืนจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
8. AIIZ ขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการคืนสินค้า
1. ส่งอีเมลคำขอคืนสินค้า พร้อมระบุสาเหตุที่ต้องการคืน พร้อมรูปถ่าย มาที่ return@aiiz.com เพื่อรอรับยืนยันการคืน
2. หลังได้รับการยืนยันการคืนแล้ว กรุณาส่งพัสดุคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบคืนสินค้าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาที่สำนักงานใหญ่ AIIZ ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ หลังจากที่ทางเราได้รับสินค้า ทางฝ่ายบริการลูกค้าจะทำการแจ้งสถานะผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ

 
คลังสินค้า   DC    (คืนสินค้า E-Commerce , Order No. กรุณาระบุ)
222/5-9 ซอยกิ่งแก้ว 33 ถนนกิ่งแก้ว
        ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10450
​เบอร์ติดต่อ = 02-022-7100

นโยบายการคืนเงิน
AIIZ ยินดีคืนเงินในกรณีดังต่อไปนี้
1. สินค้าบกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของ AIIZ
2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ
3. สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างจัดส่ง
4. สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของ AIIZ

ช่องทางการคืนเงิน
AIIZ จะคืนเงินให้คุณตามช่องทางที่คุณใช้ชำระเงินตอนสั่งซื้อ

1. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
โดยคืนผ่านบัตรที่ใช้ภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงิน โดยจะคืนในรอบบิลถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบิลและนโยบายการคืนเงินของธนาคาร/บริษัทเจ้าของบัตร
2. บริการเก็บเงินปลายทาง
โดยคืนผ่านบัญชีที่คุณระบุไว้ในแบบฟอร์มการคืนสินค้าออนไลน์ ภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงิน

หรือโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่ AIIZ กำหนด

หมายเหตุ:
1. หากยังไม่ได้รับเงินคืนหลังจาก 2 รอบบิล กรุณาติดต่อธนาคาร/บริษัทเจ้าของบัตรเพื่อขอความช่วยเหลือ
2. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายที่ธนาคารกำหนด AIIZ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ AIIZ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือ AIIZ ยินดีให้บริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ customerservice@aiiz.com
กรณีการคืนสินค้า กรุณาติดต่อที่ return@aiiz.com

โทรศัพท์
02-022-7100

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น. - 18.00น.
ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์