TERMS-CONDITIONS.png
ข้อกำหนดเงื่อนไข

ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม 2561


1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่ [AIIZ.com] ("เว็บไซต์") ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”) นี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณ กับ บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด ("AIIZ")
เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายในการใช้เว็บไซต์
AIIZ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้โดยการประกาศข้อกำหนดฉบับใหม่บนเว็บไซต์
การที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการตกลงโดยสมัครใจเพื่อเข้าผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขล่าสุดตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ข้อกำหนดนี้ไม่ตกอยู่ภายใต้
นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ กล่าวคือ หากเกิดความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดนี้กับนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้บังคับตามข้อกำหนดนี้

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทในเว็บไซต์นี้เป็นของ AIIZ และ/หรือ AIIZ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนั้น ๆ คุณไม่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญานี้ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง จำหน่าย หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ใช่สำหรับการใช้ส่วนบุคคล
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ข้อมูลของคุณ

ในการใช้เว็บไซต์ คุณอาจเปิดเผยข้อมูลให้ AIIZ โดยคุณยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง และสมบูรณ์

4. การซื้อขายสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าของคุณเป็นคำเสนอเพื่อทำสัญญาซื้อขายสินค้าตามราคาที่ปรากฏในเว็บไซต์ ภายใต้เงื่อนไขที่ AIIZ กำหนด คำเสนอดังกล่าวไม่อาจถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือเพิกถอนได้ โดยสัญญาซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อ AIIZ ตกลงขายสินค้าตามคำเสนอของคุณ
คุณตกลงที่จะชำระราคาภายในระยะเวลาที่ AIIZ กำหนดโดยการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต การชำระเงินปลายทาง หรือวิธีอื่นที่ AIIZ กำหนด ในกรณีที่การชำระเงินโดยบัตรเครดิต
หรือบัตรเดบิต คุณยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรดังกล่าว หรือได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรดังกล่าวจากเจ้าของบัตรดังกล่าว
AIIZ จะส่งสินค้าไปยังที่อยู่ตามที่คุณได้แจ้งไว้โดยวิธีการและตามระยะเวลาที่ AIIZ กำหนด คุณอาจเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ AIIZ ยินดีให้บริการ
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ customerservice@aiiz.com
กรณีการคืนสินค้า กรุณาติดต่อที่ return@aiiz.com
โทรศัพท์ 02-022-7100

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น. - 18.00น.
ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์