เงื่อนไขโปรโมชัน

  • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
  • สินค้าฟรีจะต้องราคาเท่ากันหรือน้อยกว่าตัวแรกที่ซื้อเท่านั้น
  • รายการสินค้าโปรโมชั่น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าที่ร่วมรายการหากลูกค้าสั่งซื้อผ่าน AIIZ.COM ดูรายละเอียดเงื่อนไข การเปลี่ยนและคืนสินค้า
  • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการและสินค้ามีจำนวนจำกัด
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563