Speacial Price
Buy 2 For 549 THB
เงื่อนไขโปรโมชัน
• ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เฉพาะเว็บไซต์ AIIZ.COM 
• รายการสินค้าโปรโมชั่น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆ
• ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าที่ร่วมรายการหากลูกค้าสั่งซื้อผ่าน AIIZ.COM ดูรายละเอียดเงื่อนไข การเปลี่ยนและคืนสินค้า
• เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการและสินค้ามีจำนวนจำกัด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563